ทำโจทย์ - การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ

ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่แล้วเป็นลิขสิทธิ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ข้อสอบบางข้ออาจถูกดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมต่อการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์

ตอบคำถามโจทย์ปัญหาต่อไปนี้โดยการคลิกตัวเลือก
จำนวนโจทย์ ทั้งหมด 1 เรื่อง
ลำดับชื่อโจทย์
1แซนดาร์