ติดต่อเรา

โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment หรือ PISA)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (สำนักงานชั่วคราว)

โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2303
e-mail pisa@ipst.ac.th