แนะนำการใช้งาน

เมื่อทำการ Log in เพื่อเข้าใช้งานระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ แล้วจะปรากฏเมนูดังรูป หากเคยมีการทำโจทย์ในระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ ด้วยบัญชีผู้ใช้นี้มาก่อน จะปรากฏรายการประวัติการทำโจทย์

โดยจะมีทางเลือกในการทำโจทย์สี่แบบได้แก่ 1.ทำโจทย์ ซึ่งจะเป็นการทำโจทย์แบบสุ่ม, 2.ทำโจทย์ – คณิตศาสตร์, 3.ทำโจทย์ – วิทยาศาสตร์ และ 4.ทำโจทย์ – การอ่าน
1.ทำโจทย์: เมื่อคลิกที่เมนูนี้จะปรากฏคำอธิบายดังรูป เมื่ออ่านคำอธิบายจบและพร้อมที่จะเริ่มทำโจทย์แล้ว ให้คลิก เริ่มทำโจทย์ (แบบสุ่ม) ในกรอบสีแดง

2.ทำโจทย์ – คณิตศาสตร์: เมื่อคลิกเลือกเมนูนี้ จะปรากฏรายการของโจทย์คณิตศาสตร์ให้เลือกทำได้ดังรูป

3.ทำโจทย์ – วิทยาศาสตร์: เมื่อคลิกเลือกเมนูนี้ จะปรากฏรายการของโจทย์วิทยาศาสตร์ให้เลือกทำได้ดังรูป

4.ทำโจทย์ – การอ่าน: คลิกเลือกเมนูนี้ จะปรากฏรายการของโจทย์การอ่านให้เลือกทำได้ดังรูป

5.ระหว่างทำโจทย์จะมีเมนูให้เลือกใช้ดังต่อไปนี้

a. แสดงเวลาที่ใช้ในการทำโจทย์ในรอบปัจจุบัน
b. เรียกใช้เครื่องคิดเลข
c. กลับไปยังโจทย์ข้อก่อนหน้า
d. ไปยังโจทย์ข้อต่อไป หรือ เริ่มต้นทำโจทย์หลังอ่านเนื้อหาของโจทย์จบ
e. ออกจากการทำโจทย์ โดยจะมีเมนูให้สามารถเลือกกลับมาทำโจทย์ต่อจากของเดิมได้

ในกรณีที่เนื้อหาของโจทย์นั้นมีความยาวเกิน 1 หน้า จะมีเมนูให้กดเลือกเพื่ออ่านเนื้อหาของโจทย์หน้าต่อไป ในกรอบสีแดงดังรูป

โดยมีข้อพึงสังเกตคือ หากยังอ่านเนื้อหาของโจทย์ไม่ครบทุกหน้า จะมีเมนูเพื่อให้กดเลือกอ่านเนื้อหาของโจทย์หน้าต่อไป หรือย้อนกลับไปอ่านเนื้อหาของโจทย์หน้าที่แล้ว โดยที่จะยังไม่มีเมนูให้กดเลือกเพื่อเริ่มทำโจทย์ จนกว่าจะได้อ่านเนื้อหาของโจทย์จนครบทุกหน้า

หากได้อ่านเนื้อหาของโจทย์ครบทุกหน้าแล้ว จะมีเมนูให้กดเพื่อเริ่มทำโจทย์ปรากฏขึ้น ในกรอบสีแดงดังรูป

6.เมื่อทำโจทย์เสร็จจะมีรายการสรุปผลให้ทราบ โดยสามารถตรวจสอบคำตอบที่ได้ตอบไว้และสามารถดูคำอธิบายสำหรับโจทย์ที่ทำไปแต่ละข้อได้