สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก

ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่แล้วเป็นลิขสิทธิ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD)

ตอบคำถามโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ โดยการคลิกตัวเลือก และ/หรือ พิมพ์คำตอบลงในกรอบข้อความ
จำนวนโจทย์ "สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก" ทั้งหมด 5 เรื่อง
ลำดับชื่อโจทย์ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ
1การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล
2เรื่องเล่าเพียงเรื่องเดียว
3เสื้อผ้าตามหลักจริยธรรม
4นักกีฬาโอลิมปิกผู้ลี้ภัย
5นโยบายด้านภาษา