ข้อสอบแบบจัดชุด (สุ่มโดยระบบ)

ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่แล้ว เป็นลิขสิทธิ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ข้อสอบบางข้ออาจถูกดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมต่อการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์

ตอบคำถามโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ โดยการคลิกตัวเลือก และ/หรือ พิมพ์คำตอบลงในกรอบข้อความ

- ระบบจะทําการสุ่มชุดข้อสอบที่ประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน รวมจํานวน 4 เรื่อง
- ระบบจะสรุปผลคะแนนหลังจากทําข้อสอบครบทั้ง 4 เรื่องแล้ว